Remove ads from this guestbook - starting at just €2,50

Comments

chamchamal@ 2:49pm 02-02-2009
kurdayati awa nabe
Ballen Ranaye@ 2:46pm 02-02-2009
Slaw . Bo Aw Kura Kurda Am Shatay Krd wa Barsti Mn Nawe Le Anem Xyant U Begana Parsti Zor Ba Da xwa ! La Bar Away Har Shtek Bkay Ka Duzhmna Kany Kurd Pe Dil Xosh Bon Awa Acheta Qalbe Xyanta wa !! To Har Shtek Bkay Baram Bar Har Layanki Kurdi Yan Kaseki Kurd Awa Xyanta !! Zor jar La Nusenkana Bar Chawm Akawet Bas La Gandaly Yan Dze Akret Rasta Bas Hamo Gandl U Dz Nia ! Ba Petan Blem Nahzany Kurd Wata Duzhm Nakany Kurd Ba Yak Chaw Sayre Kurd Akan To Yan Party Yan Yakete Yan aw Kasa Gandala Yan Away Pe Alen Dza Duzhmn Ba Yak Chawe Sayre Hamo Kurd Aka Nalet To Gandal Net Xoshm Awet Away Gandala Rqm Leyati Duzhmn Ba yak Chaw Sayre Hamo Kurd Aka Brayn u Xoshkani Kurd ! Ewa Away La Awroupa Azhen Ba Kary Jwan Ba ~Zanst Ba Tecnologia Walamy Handek La Dz U Gandala kan Bda na wa Nak Ba Jnew Wshay Nashren ! Bas Ewa Hechtan Pe nia Raxnash Agrn Raxnash Agrn Ranxan Grt Pwesta Charasarak Pe Bas Ba Qsa Na Ba Kar Krdn Hawren Duzhmi Kurd Zorn Ba Am Shorsh Wak Qazy Muhmade Le Naya Beroxenn AW katay Aw Shorsha Na MA Duzhmn To La Gal Jala Talabani Yan Har Kurdek Bet Farqi nia La Lay Duzhmn Kurd Har Kurda Away Dzhyati Kurd Bka Yan Lanek Xzamty Duzhmn Akay Nak xzmaty Kurd La Bar Away Duzhmn Hamo Kat Pe Xosha Kurd La gal Yaktr da Na Kok Bn Ba Kary Jwan Atwani Xzamti Kurd u kurdistan Bkay Nak Ba Wshay Nashren ..
Hewadarm Aw Hawre Kurda Pasheman Beta Wa Wak Kurd Ba Nosen Benre Bo Malparakan Blet Pashemanm Ba Hamo Kurd Chaw La To Bkan U Blen Barsti Kurdi U Qaramni Hewadram Aw Shta Bkay Agar Nosenakanm Bxweneta Handek Wsha Bnera Bo Aw Malpara Jarab Shexani Bnosa Mn Hala Bom Dawe Lebern La Kurdistan Akam Hech Sharme Te Nia Aw Pary Sar Barzya !!
blue@ 2:45pm 02-02-2009
i guess it is not good
kazhan@ 2:41pm 02-02-2009
slaw la kak jabar wallay hich bashy nakrdwa awkaray krdwa awanay tr kwrdy nashrin krdwa zor xoshawistbin awanay tr xoshawist abin lamawdwa
Karkuk@ 2:39pm 02-02-2009
slaw u rez bo malpare jebar shexani.... away aw esha akat awa aslan kurd neya u kurd nabwa.. awa eshi kasek neya ka yak tozek xoshawesti wlatakay la naxida bet,,, 3aiba ba nalet kurdm aw bashara, kurd kasi way nawet la mezhui xoy.... hamu kurdek abet la penawi kurdistan gyani xoy baxt bkat, nak aw kara bad rawshtiya bkat...lagal rezm bo hamu layak bas away aw eshay krdwa, bas bashar neya... dawashet yaxwa... awa kurd neya zola kurda....
naseh@ 2:37pm 02-02-2009
bash nya chunka shkandni kurda lay begana
berivan@ 2:36pm 02-02-2009
bashaw xrapa
shaho@ 2:33pm 02-02-2009
barezan bash azanen ka 7wkwmate harem awrr la kwrdane eurw pa na data wa lagalawashda lazherawa lagal wazerane europa ko dabna wa bo nardna wae kwrda kan boea aemash hech dangek na daen balam la gal awa danem ka wshae nashren bnwsen swpas
pshtiwan80@ 2:32pm 02-02-2009
mn bakareky xrapi azanm chunka ba ema agar lanaw xomana har gandalyakamn habet bo beganakan laxoman agadar kaenawa .aw braya dyara la rqi gandaly sarkrdakamnman hamu kurdstane pewa glandwa .mn lerawa pey alem bram agar har narazayakt haya atwanit lanaw xomana yan la saeta kurdiyakana raxna bgret etr supa -PSHTIWAN-Germany
karwankarwane@ 2:31pm 02-02-2009
slaw barezan lagal dast xoshe bo ewa bale aw bareza shteke bashe no sewa balam abwaea benwse baea long live for kurd and fuck 7wkomate harem
pshtiwan@ 2:30pm 02-02-2009
mn bakareky xrapi azanm chunka ba ema agar lanaw xomana har gandalyakamn habet bo beganakan laxoman agadar kaenawa .aw braya dyara la rqi gandaly sarkrdakamnman hamu kurdstane pewa glandwa .mn lerawa pey alem bram agar har narazayakt haya atwanit lanaw xomana yan la saeta kurdiyakana raxna bgret etr supa
shazad@ 2:30pm 02-02-2009
mn ba hamo shewayak aw bochwna rat akamwa labrawy ema abet ba chawki gash brwanina kurdistan chnka dwzhmnan chwr dwryan yawen la har chwar lawa lagal rezm bo hamo layak
pshtiwan@ 2:29pm 02-02-2009
mn bakareky xrapi azanm chunka ba ema agar lanaw xomana har gandalyakamn habet bo beganakan laxoman agadar kaenawa .aw braya dyara la rqi gandaly sarkrdakamnman hamu kurdstane pewa glandwa .mn lerawa pey alem bram agar har narazayakt haya atwanit lanaw xomana yan la saeta kurdiyakana raxna bgret etr supa -PSHTIWAN-Germany
pshtiwan@ 2:27pm 02-02-2009
mn bakareky xrapi azanm chunka ba ema agar lanaw xomana har gandalyakamn habet bo beganakan laxoman agadar kaenawa .aw braya dyara la rqi gandaly sarkrdakamnman hamu kurdstane pewa glandwa .mn lerawa pey alem bram agar har narazayakt haya atwanit lanaw xomana yan la saeta kurdiyakana raxna bgret etr supa -PSHTIWAN-Germany
baka@ 2:26pm 02-02-2009
is bad man that wa am tolkin about. i think we are going to win this time so fuck all the haters.long live kurdistan __+880______PEACE_____+880___
__+880_______________++80_____
__++88______________+880______
__+880____________++88________
__+880___________++88_________
__+888_________++880__________
__++880_______++880___________
__++888_____+++880____________
__++8888__+++8880++88_________
__+++8888+++8880++8888________
___++888++8888+++888888+80____
___++88++8888++8888888++888___
___++++++888888888888888888___
____++++++88888888888888888___
____++++++++000888888888888___
_____+++++++000088888888888___
______+++++++00088888888888___
_______+++++++088888888888____
_______+++++++088888888888____
________+++++++8888888888_____
________+++++++0088888888_____
________++++++0088888888______

Messages: 61 until 75 of 206.
Number of pages: 14
Newer2 3 4 [5] 6 7 8Older